Arhivi avtorja:faca5

Naše metode poučevanja angleškega jezika

 • Med pregledovanjem slikanic, v katerih so pod slikami tudi angleški izrazi, večkrat izgovorimo besede za predmete na slikah. Otroka spodbujamo, da ponavlja za nami.
 • Med risanjem otroku povemo angleško besedo za predmet, ki ga riše.
 • Večkratno poslušanje in ponavljanje kratkih pesmi v angleškem jeziku, ki se navezujejo na obravnavano tematiko, da otrok sčasoma osvoji besedilo.
 • Ko obravnavamo določeno tematiko iz kurikula, otroke naučimo nekaterih izrazov tudi v angleškem jeziku.
 • Med dnevnimi dejavnostmi mimogrede ponovimo že znane angleške izraze, npr. ponovimo angleške besede za živali, ki jih opazimo med sprehodom, med obrokom ponovimo besede za hrano, itd.
 • Otrok se vsega uči skozi igro, tudi jezika. Med angleškimi uricami s pomočjo različnih iger (npr. igra spomin, gibalne igre) in didaktičnih pripomočkov (npr. lutka, slikovne kartice) utrjujemo besedišče in spoznavamo nove besede.

Kako otrokom pomagamo pridobivati znanje tujega jezika?

Otroci imajo prirojene sposobnosti za učenje materinega in tujih jezikov. Ko so še majhni, imajo veliko časa in so pripravljeni sprejeti učenje v tujih jezikih. Učenje v teh letih je zabavno, ker poteka v obliki igre in izvajanja različnih aktivnosti. Kakor v slovenščini, otroci tudi pri drugih jezikih najprej poslušajo tuje besede, nato jih spregovorijo in šele čez nekaj časa začno tvoriti stavke. Majhni otroci se ne ukvarjajo s slovnico, pač pa uporabijo izraze, ki jih slišijo. Nekatere besede in stavke pozabijo, druge si zapomnijo.

Če jih pravilno usmerjamo, niso prav nič v zadregi, ko se učijo tujih jezikov. Starši otrokom pomagajo pri učenju angleščine, če:

 • jim ne govorijo, da je angleščina težka,
 • jih ne silijo, da bi razumeli slovnico,
 • jih pri učenju tujega jezika zapletejo v zanimivo igro,
 • razumejo, da otroci na začetku učenja samo poslušajo, nato spregovorijo in šele kasneje berejo in pišejo (in zato otrok ne silijo, da sodelujejo v razgovoru ali ponavljajo besede),
 • so potrpežljivi in se zavedajo, da otrok sprva ne razume vsega, kar sliši, pač pa le nekaj besed, ki jih kmalu povežejo z dogajanjem in naredijo približen zaključek o pomenu,
 • razumejo, da otroke nekoliko moti, ker ne morejo hitro izraziti misli v tujem jeziku,
 • jim ne popravljajo napak (otroci bodo tako kot pri slovenščini kmalu sami prepoznali napako in jo bodo popravili),
 • se zavedajo, da obstajajo pri učenju razlike med spoloma in ne primerjajo dečkov z deklicami.

Pedagogika Montessori

Pedagogika Montessori, ki jo je utemeljila italijanska zdravnica Maria Montessori, je razširjena tako v Evropi, kot tudi v ZDA, Indiji, Avstraliji in drugje. Pri uvajanju elementov te pedagogike je potrebno za otroke pripraviti kar najboljši prostor in materiale za igro oziroma učenje ter ustrezno izobražene vzgojitelje, ki otroke spremljajo in spodbujajo, da samostojno izbirajo dejavnosti, s katerimi se bodo ukvarjali.

V Montessori pedagogiki otroci poslušajo zgodbe, pesmi, prijetno glasbo, se ukvarjajo z različnimi igračkami oziroma materiali, razvijajo gibalne sposobnosti, se uvajajo v prepoznavanje črk, začetno pisanje, in postopoma tudi branje. Pri geografiji jim vzgojiteljice pripoveduje o različnih državah in o življenju v njih in jih učijo spoštovanja različnih kultur. Otroci sadijo, zalivajo, opazujejo in skrbijo za rastline, se učijo pravilnega ravnanja z živalmi, in odkrivajo druge zakonitosti naravoslovja. Likovna in glasbena vzgoja pa razvijata občutek za ti dve področji človekovega življenja in omogočata otrokom lastno izražanje.

Vrtec Mala akademija bo uvajala predvsem naslednje značilnosti programa Montessori:

 • spodbujanje samostojnosti otrok v vsakdanjem življenju
 • spodbujanje veselja do učenja jezikov, matematike, umetnosti, glasbe, naravoslovja, geografije in zgodovine
 • pridobivanje znanja na različnih področjih
 • spodbujanje spoštljivega odnosa do okolja
 • razvijanje sposobnosti reševanja problemov.

V našem vrtcu smo v skladu z načeli Montessori izobraževanja za otroke pripravili vse najboljše: popolnoma obnovili velike prostore, v katerih imajo otroci občutek odprtosti. Prostori so visoki in zračni, na posameznega otroka pa pride več kot 4 kvadratne metre prostora (standard je 3 kvadratne metre). Osnovna oprema vrtca je umirjenih barv, ki pa jih poživljajo živahne slike, igračke, preproge in drugi predmeti. V prostorih so odprte omare s policami, lesene mize in stolčki različnih velikosti, umivalna korita, v katerih lahko otroci pretakajo vodo, pomivajo posodo, in se igrajo z vodo.

V vrtu, ki obkroža vrtec, so že zastavljene gredice, na katerih otroci sadijo dišavnice in zelenjavo in jih opazujejo, kako rastejo. Pripravljena je omara s knjigami, tako slovenskimi kot angleškimi, pa tudi pripomočki za učenje matematike, geografije in umetnosti. Keramični krožniki, stekleni kozarci in drugi lepi predmeti otroke spodbujajo k previdnemu ravnanju in predstavljajo možnost vaje za samoobvladovanje, previdnost, pravilno gibanje. Otroci se v vrtcu v obliki igre zaposlijo z vzdrževanjem reda, čistoče in spoštovanjem lepih stvari.

Vzgojiteljice, ki so vedno poleg otrok, jih prijazno in nežno nagovarjajo, jim pomagajo pri delu in igri ter opazujejo, kako se razvijajo. Učijo jih prijaznosti in vljudnosti. Vzgojiteljice pripravljajo vedno nove igračke, ki stimulirajo otrokove čute, zbujajo njegovo radovednost, in potrebo po učenju, organizirajo in skrbijo za kotičke, v katerih otroci razvijajo znanje, in pripravljajo pogoje za učenje otrok. Ob Montessori igračkah otroci delajo in razmišljajo, pridejo do domnev in rešitev, rešujejo probleme, raziskujejo in eksperimentirajo. Takšna vzgoja je za otroka posebej pomembna v obdobju do petega leta starosti, ki je najpomembnejši čas v otrokovem razvoju. Na ta način se začne  otrokova ljubezen do učenja in se neprestano širi. Vzgojiteljice otrok ne silijo k učenju, saj se otroci sami želijo ukvarjati s pripomočki in se tako učiti.

Vzgojiteljice se izogibajo, da bi motile praktično delo, ki se mu otrok z veseljem posveča. Pomagajo mu samo toliko, kot je potrebno, nato pa mu pustijo, da stvari opravi sam. Otroke pustijo delati tako individualno kot skupinsko. Otroci delajo in se igrajo v ozračju svobode, pri čemer so omejeni samo s tem, da ne ovirajo drugih in da ne uničujejo materialov.

Pomemben element vzgoje Montessori je socializacija. V vrtcu so otroci različnih starosti, kar omogoča starejšim, bolj razvitim, da postanejo vzor mlajšim. Starejše otroke se uči, naj pomagajo mlajšim in se tako razvija njihovo potrpežljivost, skrb in prijateljski odnos. Otroke se uči tudi spoštovanja do tišine.

Kako otroka mimogrede učimo angleščine

Starši imamo veliko priložnosti, da otroka mimogrede naučimo izrazov in stavkov v tujih jezikih: ko čakamo na zdravnika, na zobozdravnika, v trgovini, ko gremo na sprehod, ko z njim kuhamo ali se igramo, ko obiščemo živalski vrt ali gremo na morje.

Da otroka navdušimo, kako lepo je razumeti tuj jezik in kako se bo že čez nekaj časa lahko pogovarjal z nekom iz druge države ali bral angleško knjigo ali gledal risanko, lahko na primer med kuhanjem kosila mimogrede rečemo: »A veš, kako se reče v angleščini juhi? Soup. Kako pa kruhu? Bread. » A znaš ponoviti? Soup, soup, soup. Bread, bread, bread.« In motiviramo otroka, da bo čim večkrat ponovil novi besedi. Potem ga še večkrat vprašamo, če se spomni angleške besede za juho in kruh.

Ko gremo po cesti in skupaj z otrokom slišimo koga govoriti angleško, lahko otroka vprašamo: »A slišiš, da govorijo angleško?« A veš, kako bi ju lahko pozdravila, če bi ta dva prišla k nam?« Lahko bi rekla: Hello ali pa Good morning. Potem bi te mogoče nekdo vprašal, kako ti je ime in ti bi mu lahko odgovorila: »I am Lili.« ali pa »My name is Lili.«

Ali starši lahko učijo svoje otroke angleščine?

Starši lahko pomagajo svojim otrokom pri učenju tujega jezika, čeprav niso učitelji angleščine, in čeprav mislijo, da sta njihovo znanje in izgovorjava angleškega jezika slaba. Če boste svoje otroke učili angleščine, ne potrebujete nobenega posebnega tečaja, ampak osnovno znanje in nekaj izrazov in stavkov, ki jih boste skušali posredovati otrokom. Čas učenja naj bo kratek: 10 do 20 minut, enkrat do trikrat tedensko. Pri jeziku je zelo pomembno ponavljanje, ni pa potrebno, da otrok razume slovnico.

Ko učite otroke tujega jezika, je zelo pomembno, da se jim ne posmehujete, če napačno izgovorijo kakšno besedo. Nikoli jim ne recite, da nimajo talenta za tuj jezik. Opogumljajte jih, če si takoj ne zapomnijo besed (to je povsem normalen pojav). Prav tako jih tudi ne primerjate z drugimi otroki, češ da ti že sijajno obvladajo angleščino.

Nov vrtec v centru Ljubljane

Zasebni vrtec Mala akademija je v centru Ljubljane na Mencingerjevi 7, Ljubljana, tel. 040/561 896, http://vrtec.leila.si/, e-naslov info@leila.si.

Igralnice so v pritličju, zračne, svetle in velike. Prostor je s treh strani obdan z vrtom, zelenjem in drevjem. Čeprav smo v centru Ljubljane, je v tem okolišu malo prometa. Ohranjena so stara drevesa, na katerih je še mogoče videti veverice, čez cesto pa včasih steče jež. V oddelkih so različni igralni kotički, knjižni kotiček, osrednji oziroma večnamenski prostor, v katerem so predavanja in razgovori s starši in razdelilna kuhinja.

Vrtec deluje na območju Mestne občine Ljubljana in vključuje v svoje enote predvsem otroke tega okoliša. Če imamo prosta mesta, sprejemamo tudi otroke iz drugih občin.

VPIS

Otroci se lahko takoj vpišejo v vrtec.

Potrebni dokumenti (obrazci se nahajajo pod rubriko Obrazci):

 • Vpisni list
 • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka
 • Vloga za znižano plačilo programa vrtca.

Če je prijav več kot prostih mest, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok na podlagi pravil za sprejem otrok v vrtec. Starše pisno obveščamo o sprejemu ali zavrnitvi otroka v vrtec. Zoper sklep komisije lahko starši vložijo ugovor v roku 15 dni na Svet vrtca. Če je otrok sprejet, starše povabimo na podpis pogodbe. Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, določenim v pogodbi, ki jo starši sklenejo z vrtcem. V postopku za sprejem otrok v vrtec starši uredijo vse formalnosti in jamčijo za resničnost podatkov.