O PROJEKTU

erasmus_plus

Vrtci Mala akademija in Angelin vrtec iz Slovenije ter vrtec Gulten ve Omer Unlukahraman Anaokulu iz Turčije smo leta 2014 pričeli delati na projektu o etiki za predšolske otroke. Čeprav vsi trije uporabljamo različne kurikule za vrtce (Mala akademija dela na osnovi slovenskega Kurikula za vrtce, Angelin vrtec po programu Montessori, turški vrtec pa sledi ciljem in načelom turškega nacionalnega kurikula), že dolgo opažamo, da vzgojiteljem in staršem manjkajo podlage, s pomočjo katerih bi lahko predšolskim otrokom posredovali vzgojo o vrednotah. Zato smo raziskali, katere vrednote so sposobni dojemati predšolski otroci, kaj menijo o posredovanju vrednot predšolskim otrokom njihovi starši in vzgojitelji; analizirali smo, koliko so vrednote prisotne v kurikulih vseh treh vrtcev in koliko izobrazbe na to temo dobijo vzgojitelji med študijem.

Pregled relevantnih avtorjev je pokazal, da sta družina in vrtec najpomembnejši družbeni inštituciji, ki otrokom lahko posredujeta vrednote. Vrsta raziskovalcev meni, da je treba z vrednotami seznanjati že predšolske otroke in tudi navaja, katere vrednote predšolski otroci razumejo. S pomočjo pregleda literature smo ugotovili, katere vrednote se zdijo pomembne staršem, na kakšne načine lahko starši predšolskim otrokom privzgojijo vrednote in kakšne oblike usposabljanja staršev obstajajo za izboljšanje vzgajanja otrok o vrednotah. Znanstvena literatura tudi navaja, da so vzgojitelji zelo pomembni za razvoj vrednot med predšolskimi otroki, da bi morali delati na izgradnji svoje etike in da je pomembno sodelovanje med starši in vzgojitelji.

Analiza treh različnih kurikulov za vrtce je pokazala, da vsebujejo cilje, načela in dejavnosti, ki večkrat omenijo tudi vrednote. Vendar pa so v vseh treh kurikulih mnogo podrobneje obravnavane dejavnosti na področjih gibanja, jezika, umetnosti, družbe, znanosti, matematike (in druga) kot pa dejavnosti na področju etike. Za vrednote v nobenem od obravnavanih kurikulov ni posebnega področja oziroma ni naštetih dejavnosti, ki bi jih lahko vzgojitelji načrtno uporabljali pri vsakdanjem delu. Kurikuli sicer izražajo mnenje, naj bi vzgojitelji posredovali otrokom vrednote v okviru vseh dejavnosti, vendar bi morali imeti vzgojitelji vsaj predhodno izobrazbo o tem, kako se otrokom posreduje vrednote. Ob pregledu visokošolskih programov za vzgojitelje smo ugotovili, da v Sloveniji dva visokošolska programa od treh vsebujeta vsak po en predmet na temo vrednot; v Turčiji pa je med 53 javnimi visokošolskimi programi za vzgojitelje le 10 takšnih, ki vsebujejo tudi predmet na temo vrednote. V vseh teh primerih razen enega gre za izbirne in ne obvezne predmete.

Glede na to smo v okviru projekta izdelali priročnik s primeri različnih dejavnosti, ki lahko vzgojiteljem in staršem pomaga pri vzgoji otrok o vrednotah. Ker smo pri razvoju priročnika sodelovali ljudje z različno kulturo in z različnimi kurikuli za vrtce, smo vsak prispevali nekaj svojega. Prav gotovo nekaterim vrtcem določene dejavnosti ne bodo ustrezale in jih ne bodo uporabili, vendar pa smo pričeli s primeri in upamo, da jih bomo lahko v naslednjih letih razvili še kaj več in dodali v priročnik.

V okviru projekta smo pripravili tudi video usposabljanje, ki je namenjeno vzgojiteljem in staršem in vsebuje vrsto dejavnosti, s katerimi je mogoče med predšolskimi otroci razvijati vrednote kot so odgovornost, spoštovanje, razumevanje kaj je prav in kaj narobe, samozavest, vljudnost, pomoč drugim, sodelovanje, prijateljstvo, domišljijo, poštenost, ljubezen, hvaležnost itd. Usposabljanje si lahko ogledajo starši in vzgojitelji vseh otrok v Sloveniji, Turčiji in drugje po svetu.