VPIS

Otroci se lahko takoj vpišejo v vrtec.

Potrebni dokumenti (obrazci se nahajajo pod rubriko Obrazci):

  • Vpisni list
  • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka
  • Vloga za znižano plačilo programa vrtca.

Če je prijav več kot prostih mest, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok na podlagi pravil za sprejem otrok v vrtec. Starše pisno obveščamo o sprejemu ali zavrnitvi otroka v vrtec. Zoper sklep komisije lahko starši vložijo ugovor v roku 15 dni na Svet vrtca. Če je otrok sprejet, starše povabimo na podpis pogodbe. Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, določenim v pogodbi, ki jo starši sklenejo z vrtcem. V postopku za sprejem otrok v vrtec starši uredijo vse formalnosti in jamčijo za resničnost podatkov.