Starši

slika16

SODELOVANJE S STARŠI

S starši sodelujemo na več načinov in skušamo pri tem čim bolj uskladiti vzgojo v vrtcu in družini:

 • roditeljski sestanki
 • srečanja otrok in staršev (skupne prireditve)
 • predavanja strokovnjakov za starše
 • pogovorne ure s starši (najava staršev, vabilo vzgojiteljice na individualni pogovor)
 • individualni pogovori s pedagoškimi delavci pred vstopom otroka v vrtec
 • kratka izmenjava informacij ob prihodu ali odhodu otroka
 • pisne informacije in posnetki o življenju in delu v vrtcu.
 • evalvacija življenja in dela v vrtcu.

Starši uresničujejo svoje interese tudi preko izvoljenih predstavnikov staršev vsakega oddelka.

PRAVICE OTROK

Nekaj poudarkov iz Konvencije o otrokovih pravicah:

 • Za otrokov razvoj so najbolj odgovorni starši, zato je prav, da otrok odrašča v krogu svoje družine, v ozračju razumevanja in ljubezni.
 • Vsi otroci imajo enake pravice brez razlikovanja. Pravice, ki jih terjaš zase, priznaj tudi drugim.
 • Otroci so upravičeni do najvišje ravni zdravstvenega varstva, kakovostne hrane in neoporečne čiste vode.
 • Telesno in duševno prizadetim pripada enakopravno in dostojanstveno mesto v družbi. Otroci imajo pravico do spoštovanja.
 • Otroci imajo pravico, da jih varujemo pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja.
 • Otroci imajo pravico do prostega časa in razvedrila, primernega njihovi starostni stopnji.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

Starši imajo pravico do:

 • spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj,
 • postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini,
 • korektnega obveščanja o otrokovem počutju, razvoju, napredku,
 • vpogleda v programe dela za otroke,
 • obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 • zaščite zasebnosti, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov,
 • sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja v vrtcu.

Obveznosti staršev so, da:

 • se seznanijo s programi vrtca in z organizacijo dela,
 • sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in za boljše programe,
 • spoštujejo osebno integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca,
 • dosledno upoštevajo pravila o varnosti otrok,
 • seznanjajo vzgojiteljico s posebnostmi otroka,
 • obveščajo strokovne delavce oddelka o bolezni in drugih vzrokih odsotnosti otroka,
 • v vrtec pripeljejo zdravega otroka,
 • pisno najavijo izpis otroka iz vrtca najkasneje en mesec pred izpisom
 • uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov
 • upoštevajo poslovni čas vrtca
 • redno plačujejo vrtec.

OTROKOVA VARNOST IN DOBRO POČUTJE

 • Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati iz vrtca le v spremstvu odraslih.
 • Iz vrtca ga smejo odpeljati le starši, druge polnoletne osebe pa s pisnim pooblastilom staršev.
 • Prihod in odhod otroka morajo starši javiti vzgojnemu osebju.
 • Obleka in obutev naj otroku omogoča varnost, sproščenost, udobje in dobro počutje.
 • V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok.
 • Starši in otroci naj ne prinašajo v vrtec nakita, ur, osebnih predmetov, sladkarij, igrač itd. Za te stvari vrtec ne more odgovarjati.
 • Pri praznovanjih, izletih in drugih prireditvah v sklopu vrtca, ki se dogajajo ob prisotnosti staršev, so starši odgovorni za varnost svojega otroka.

slika17

PLAČILA OSKRBNIN

Vrtec se financira iz več virov: delno s strani lokalne skupnosti, države, s prispevki staršev in podjetij. Prispevki staršev so oblikovani v skladu s socialno sliko družine in so objavljeni na spletni strani vrtca.

Cene za vključitev otrok v vrtec:

Plačilni razred Za otroke od 1-3 let Za otroke od 3-6 let
1 – 0 % 341 € 317 €
2 – 10 % 383 € 359 €
3 – 20 % 425 € 400 €
4 – 30 % 465 € 442 €
5 – 35 % 502 € 477 €
6 – 43 % 537 € 495 €
7 – 53 % 572 € 537 €
8 – 66 % 603 € 579 €
9 – 77 % 626 € 614 €

Če starši ne oddajo odločbe Centra za socialno delo, iz katere je razvidno, v kateri dohodkovni razred jih lahko uvrstimo, plačajo oskrbnino v višini 9. dohodkovnega razreda. Za drugega/tretjega otroka v vrtcu plačajo starši, zaposleni v slovenskem podjetju, nižjo ceno. Tuji državljani, ki niso zaposleni v slovenskih podjetjih, plačajo polno ceno.

slika18

V oskrbnino so zajeti stroški prehrane otrok, stroški dela, stroški materiala in storitev. Prehrana za dneve odsotnosti se ne odšteva. V ceno niso vštete pleničke, ki jih preskrbijo za otroka starši. Stroške nekaterih obogatitvenih programov kot so izleti, gledališke predstave, vstopnine itd. plačajo starši dodatno in jih vrtec o tem prej obvesti. Če se stroški vrtčevskih storitev zvišajo, se lahko cena vrtca med letom zviša.

Pomembni dokumenti: